Tanahleng

L'Espoir (ความหวัง)

ออกซิเจนมีบทบาทอะไรในปอด ความหวังก็มีบทบาทอย่างนั้นต่อความหมายของชีวิต” (Emil Brunner)

16 กันยายน 2561